Algemene voorwaarden

Laatste update: 28/01/2024

Artikel 1 – Definities

 1. Esmeralda Daal, ondernemingsnummer BE0763.535.302, gevestigd aan Laënneclaan 11 bus 4, 1020 Brussel, België, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de verkoper.

   

  Contactgegevens:

  Esmeralda Daal
  Laënneclaan 11 bus 4
  1020 Brussel
  België
  E-mailadres: hallo@esme-reflowcoach.be
  Tel.: +32 484 95 96 31

 2. De wederpartij van de verkoper wordt in de algemene voorwaarden aangeduid als de koper. 
 3. De partijen zijn de verkoper en de koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door de partijen is overeengekomen. 

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop (op de website https://www.esme-reflowcoach.be) voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling. 
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij is gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkopen tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen. 

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief eventuele verschuldigde btw en andere overheidsheffingen. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Het ontvangstmoment wordt bepaald via de Track&Trace historie van de verzending, of in het geval van briefpost op 7 kalenderdagen na de dag van verzending. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. 
 3. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van de koper aan de koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper stelt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper de koper hierover vooraf schriftelijk in. 
 4. Indien de partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper. 

Artikel 8 - Onderzoek en reclameringen

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen de partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclameringen met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moet binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.  
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten en onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij de koper worden geen reclameringen meer geaccepteerd. 

Artikel 9 - Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem levert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien de verkoper de gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. De verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij de partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade. 
 2. Onder overmacht verstaan de partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper. 
 3. Voorts verstaan de partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is. 
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben de partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.  

Artikel 12 - Overdracht van rechten

 1. De rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan spraken van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen. 
 3. De verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  
 4. De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform de afspraak heeft betaald. 
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. 
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.  

Artikel 15 – Klachtplicht

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 
 2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

Artikel 16 – Garanties

 1. In de overeenkomst zijn geen garanties opgenomen met betrekking tot het zonder gebreken functioneren of het geschikt zijn voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. 

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

 1. Esmeralda Daal behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande toestemming van Esmeralda Daal (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.  
 3. Digitale producten (zowel betalende producten als gratis downloads) zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. De klant mag de digitale producten, de link naar de bestanden, of de gedownloade bestanden in geen geval doorsturen, doorverkopen, of op een andere manier delen met derden (zowel fysiek als online). De digitale producten blijven eigendom van Esmeralda Daal.

Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Esmeralda Daal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Esmeralda Daal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.  
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. 
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Esmeralda Daal is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Artikel 20 – Toeschrijving

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocket Lawyer 

Esmeralda Daal

Reflow coach en community builder

hallo@esme-reflowcoach.be •  BE0763.535.302

Algemene voorwaarden • PrivacyverklaringCookiebeleid

Winkelwagen